สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
แพทย์หญิงบุศณี มุจรินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

รองผู้อำนวยการ
นางเกศรา แสนศิริทวีสุข

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางสาวศิริวรรณ ชุมนุม

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์
นายวันชัย สีหะวงษ์

ห้วหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และควบคุมโรคเขตเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายเพ็ชรบูรณ์ พูลผล

หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสุชญา สีหะวงษ์

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางวลีรัตน์ พูลผล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กรและเลขานุการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุติพร ผลเกิด

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและโรคไม่ติดต่อ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางวิภาวี แสนวงษา

หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายวรวุฒิ จันทิ

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววราภรณ์ เห็มวัง

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ