สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานธุรการ

แบบฟอร์มงานพัสดุและยานพาหนะ

  • ใบขออนุญาตใข้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3)

แบบฟอร์มงานการเงินและบัญชี

แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่

การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มประเภทวิชาการ

แบบฟอร์มประเภททั่วไป

แบบฟอร์มอื่น ๆ

 

แบบฟอร์มอื่นๆ