สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานธุรการ

  • ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

แบบฟอร์มงานพัสดุและยานพาหนะ

  • ใบขออนุญาตใข้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3)

แบบฟอร์มงานการเงินและบัญชี