สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
Responsive image

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 1 ประกาศเจตจำนงของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   

 

ข้อ 2 องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญ

 

ข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     

     3.1 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

     3.2 ปรับปรุงหรือพัฒนาแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ข้อ 4  การประเมินองค์กรคุณธรรมของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

ข้อ 5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน

     5.1 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน

     5.2 แบบรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน