สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
Responsive image

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงาน

ขั้นตอนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

ขั้นตอนที่ 5 ทบทวน / ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากร

  • รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • รูปเข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ขั้นตอนที่ 7

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

ผลสำเร็จของการดเนินกิจกรรมตามแผนแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

 

กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู

กิจกรรมสวดมนต์

กิจกรรมทำบุญ ทอดกฐิน

กิจกรรมขายทอดตลาด (สุจริต โปร่งใส)

กิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต

กิจกรรมวันสงกรานต์

กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดคันธาพฤกษา หรือ วัดแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่