สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
Responsive image

ทำเนียบบุคลากรต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ

ปีงบประมาณ 2565

        - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2565

ปีงบประมาณ 2566

        - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมการประเมินเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

        - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2566

        - บุคลากรต้นเเบบของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2567

        - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก (DDC Good Guy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

        - ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

        - แบบประเมินรายบุคคลเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของ สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

        - ผู้ได้รับการโหวตคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม  (DDC Good Guy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567