สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

สปคม. ผลักดัน ส่งเสริมองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร โดยกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดำเนินการจัดทำสัญญาสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ (NGOs)
ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการและจัดสรรงบประมาณองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ (NGOs)ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญญาเอดส์ประชากรกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

...ทั้งนี้ NGOs ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 9 องค์กร ( 11 โครงการ) โดยได้รับงบประมาณการสนับสนุนการดำเนินงานด้านเอดส์จากกรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ