สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

สปคม. ปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่ายกทม. เขตจตุจักร ตรวจเตือน เผ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ในช่วงก่อนกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ พื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตจตุจักร ทหาร ตำรวจ สรรพสามิต สำนักป้องกันและบำบัดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกปฏิบัติการตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ เผ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ในช่วงก่อนกาลปีใหม่ 2563 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่ายกทม.  ตรวจเตือน เผ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ในช่วงก่อนกาลปีใหม่ 2563 ณ พื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
และออกปฏิบัติการตรวจสอบ ตรวจเตือนสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ ทั้งนี้ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558

...พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน สถานที่เป้าหมาย ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ และบนรถโดยสาร รวมทั้งสิ้น
25 แห่ง

...พบการละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ มาตรา 32 ฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 5 แห่ง มาตรา 30 จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการที่ต้องห้ามกฎหมาย จำนวน 4 แห่ง ส่วนพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 พบการฝ่าฝืนกฎหมายจำนวน 4 แห่ง ดังนี้ มาตรา 44 จัดเขตสูบบุหรี่ ไม่ถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเรื่องข้อกฎหมายตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยที่ผู้ประกอบการ และผู้ละเมิดกฎหมาย ยินดีแก้ไขในทันที

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ