สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจเตือนและประชาสัมพันธ์ การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560


ข่าวสารอื่นๆ