สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เปิดตัว“AIDS ZERO PORTAL” โฉมใหม่ ใช้ง่าย ใช้ข้อมูลได้ทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนงานยุติปัญหาเอดส์ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมการใช้ประโยชน์เครื่องมือ AIDS ZERO PORTAL เพื่อการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์ (AIDS ZERO PORTAL ROAD SHOW) ภาคกลาง พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่ ใช้งานง่าย ทันสมัย เข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ให้บรรลุเป้าหมาย ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 นี้

            วันนี้ (13 มกราคม 2563) ที่โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมการใช้ประโยชน์เครื่องมือ AIDS ZERO PORTAL เพื่อการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์ (AIDS ZERO PORTAL ROAD SHOW) ภาคกลาง เพื่อประชาสัมพันธ์เครื่องมือ AIDS ZERO PORTAL รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องมือส่งเสริมการใช้ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านเอดส์ ที่เคยเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านเอชไอวีที่สำคัญจากหลายแหล่ง มารวบรวมไว้ในที่เดียว และนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเอดส์ทุกระดับสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์ โดยการปรับปรุงครั้งนี้ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูล ผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ได้ออกแบบและปรับปรุงเครื่องมือ AIDS ZERO PORTAL ทั้งด้านโครงสร้างเนื้อหาให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย และมีรูปแบบที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้งานระดับพื้นที่ทั้งเขตสุขภาพ จังหวัด และหน่วยบริการ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์ ให้บรรลุเป้าหมาย

            นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า ประเทศไทยตั้งเป้าจะยุติปัญหาเอดส์ภายใน ปี พ.ศ.2573 ถือเป็นการดำเนินงานในระยะที่ท้าทายอย่างมาก และจำเป็นต้องมีการดำเนินงานอย่างเข้มข้น ด้วยกลยุทธ์ที่ดี จึงจะสามารถยุติปัญหาเอดส์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แม้ว่าจะมีทรัพยากรอย่างจำกัด ดังนั้น การมีข้อมูลรอบด้านจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตัดสินใจ ให้สามารถลงทุนอย่างชาญฉลาด หรือเรียกว่า “ทำน้อย แต่ได้มาก” แต่ในปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานเอดส์ในทุกระดับ ต้องใช้เวลาไปอย่างมากกับการค้นหา รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง และจัดการกับข้อมูล เพื่อนำมาประกอบการปฏิบัติงาน นี่จึงถือเป็นโอกาสดีที่ทางส่วนกลางจะได้ผนึกกำลังร่วมกัน ช่วยลดภาระบางส่วนในการรวบรวมจัดทำข้อมูลของหน่วยงานในพื้นที่ โดยปรับปรุง AIDS ZERO PORTAL รุ่นใหม่ ให้ใช้งานได้ผ่านทาง azp.ddc.moph.go.th โดยการปรังปรุงครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงาน “เข้าถึงข้อมูลได้ และใช้ประโยชน์เป็น” ซึ่งภาคีเครือข่ายทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลตัวชี้วัดด้านเอดส์ที่เป็นข้อมูลภาพรวมได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน ถือเป็นความโปร่งใสในการดำเนินงานร่วมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม สร้างความมั่นใจที่จะร่วมกันยุติปัญหาเอดส์ของประเทศได้อย่างแน่นอน

          การประชุม AIDS ZERO PORTAL ROAD SHOW นี้ เริ่มที่ภาคกลาง และจะจัดหมุนเวียนทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานระดับพื้นที่ รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาสังคม ในพื้นที่ภาคกลาง เนื้อหาการประชุมนอกจากจะประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายเข้าใจโครงสร้าง ข้อมูลตัวชี้วัด และแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำเสนอในเครื่องมือ AIDS ZERO PORTAL แล้ว ยังให้เครือข่ายแต่ละพื้นที่ฝึกเข้าถึงข้อมูลของพื้นที่ที่รับผิดชอบ และร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ แปลผล เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในพื้นที่จริงมาสนับสนุนการทำงาน ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

…………………………………………………………………………

ข้อมูลจาก : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

วันที่ 13 มกราคม 2563


ข่าวสารอื่นๆ