สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชิอบของเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชิอบของเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชิอบของเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตลอดจนผู้รับบริการ ต่อการดำเนินงานของกรมควบคุมโรคที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ