สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

สคร.๗ จ.ขอนแก่น ย้ำประชาชนยังคงยึดมาตรการ อยู่บ้านลดเชื้อเพื่อชาติ ลดเสี่ยงจากโควิด-19และอย่าลืมป้องกันโรคไข้เลือดออก

สคร.๗ จ.ขอนแก่น ย้ำประชาชนยังคงยึดมาตรการ อยู่บ้านลดเชื้อเพื่อชาติ ลดเสี่ยงจากโควิด-19และอย่าลืมป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ย้ำประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ยังคงยึดมาตรการอยู่บ้านลดเชื้อเพื่อชาติ ลดเสี่ยงจากโควิด – 19 พร้อมไม่ลืม เฝ้าระวังโรคโรคไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

นายแพทย์ธีรวัฒน์  วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือ การหยุดอยู่บ้าน หยุดการแพร่เชื้อ ทำให้ทุกคนจำเป็นต้องอยู่บ้านมากขึ้น ประกอบกับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกลงมาต่อเนื่อง ส่งผลให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆภายในบริเวณบ้าน จนอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย อันเป็นต้นเหตุของโรคไข้เลือดออก จากสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา โดยตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่ ๔ จังหวัด รายงานผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น ๗๙๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๕.๗๔ ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต และคาดการณ์ว่าโรคไข้เลือดออกจะระบาดรุนแรงขึ้น ดังนั้นประชาชนต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ด้วยการใช้มาตรการ “๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค” ได้แก่ ๑. เก็บบ้านให้โล่ง อากาศปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก ๒.เก็บขยะ เศษภาชนะต่างๆไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และ ๓.เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด เช่น โอ่ง ไห ขวด ถัง เป็นต้น ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะในช่วงที่ทุกคนอยู่บ้าน ควรช่วยกัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ที่สำคัญต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการของโรคไข้เลือดออก หากมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ใบหน้าหรือผิวหนังแดง อาเจียน ปวดท้อง ให้รีบพบแพทย์โดยเร็วเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาได้ทันเวลา ก่อนที่อาการจะรุนแรงมากขึ้น และอาจเกิดอาการช็อกทำให้เสียชีวิตได้ ทั้งนี้หากในบ้านหรือบริเวณใกล้เคียงบ้านมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก แนะนำให้ใช้สารเคมีพ่นกำจัดแมลงชนิดสเปรย์กระป๋อง เพื่อความรวดเร็วในการควบคุมการระบาดของไข้เลือดออก เนื่องจากราคาไม่แพง หาซื้อง่าย ใช้งานสะดวก และส่วนใหญ่มีใช้ในครัวเรือนอยู่แล้ว ในการพ่นสารเคมีมีข้อควรระวังคือ ก่อนพ่นจะต้องให้คนและสัตว์เลี้ยงออกจากห้องหรือบริเวณที่จะฉีดพ่น ผู้ที่ฉีดพ่นควรใช้ผ้าปิดปากและจมูก ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดก่อนฉีดพ่น หลังจากฉีดพ่นแล้วให้ทิ้งไว้ ๑๐-๑๕ นาที แล้วจึงเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศออก หลังการฉีดพ่นทุกครั้งควรล้างมือและฟอกสบู่ เก็บกระป๋องสเปรย์ให้มิดชิด ห่างไกลจากมือเด็กหรือเปลวไฟหรือที่ที่มีความร้อน และห้ามนำกระป๋องไปเผาเพราะจะเกิดการระเบิดได้ ขอให้แยกทิ้งเป็นขยะอันตราย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒

…………………………………………………………

 

ข้อมูลจาก: กลุ่มโรคติดต่อ

เผยแพร่ : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

ศูนย์รับข้อร้องเรียนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น

หมายเลข ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘-๙ ต่อ ๒๒๔

https://ddc.moph.go.th/odpc7/

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ rinjong_201@hotmail.com


ข่าวสารอื่นๆ