สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

สธ. ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน ยกระดับมาตรการ New normal ของโรงอาหารในยุคโควิด 19 ภายใต้มาตรฐาน “โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ”

          วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) ที่โรงอาหารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน “โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” (Healthy Canteen) พร้อมด้วยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค คณะผู้บริหาร และผู้ประกอบการร้านอาหาร กรมควบคุมโรค เพื่อให้คนวัยทำงานสามารถเข้าถึงอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

          นายเรวัต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน พร้อมยกระดับมาตรการ New normal ของโรงอาหารในยุคโควิด 19 โดยมีเกณฑ์มาตรฐาน “โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” (Healthy Canteen) เน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านโภชนาการให้ประชาชนวัยทำงานเลือกบริโภคอาหารให้ครบถ้วน เพียงพอ และหลากหลาย สามารถเข้าใจ และเข้าถึง วิธีการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ลดเค็ม ลดโรค เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “ประชาชนวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์”

          นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหารกรมควบคุมโรค ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน “โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” (Healthy Canteen) ลดอาหารหวาน มัน เค็ม บริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้น และยังเป็นการสอดรับกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ ของกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

          นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมงาน และมีการจัดบูธ 14 มาตรการป้องกันโรคโควิด 19  บูธสุก ร้อน สะอาด ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ และ 10 เมนูเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง บูธการตรวจคัดกรองการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช    บูธการสาธิตวัดระดับความเค็มในอาหาร พร้อมให้คำแนะนำปริมาณที่เหมาะสมต่อวัน บูธร้านอาหารภายในกรมควบคุมโรค พร้อมนำเสนอเมนูสุขภาพของร้านอาหาร และบูธการจัดการขยะภายในโรงอาหารกรมควบคุมโรค สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

****************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค

วันที่ 5 สิงหาคม 2563


ข่าวสารอื่นๆ