สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

         

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น จากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ในการเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนที่จะสามารถถ่ายทอดเป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถขยายผลต่อยอดไปยังองค์กรอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน

          วันนี้ (25 กันยายน 2563) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค ร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล  ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นองค์กรภาครัฐที่มีความโดดเด่นในเรื่องการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน เป็นองค์กรนำร่องที่สามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นๆ ในการนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีหลักการของสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงาน

          ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้องค์กรในภาคส่วนต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหากำไร ในการเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้ประกาศผลรางวัลเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลประเภทองกรค์ภาครัฐ (ราชการส่วนกลาง) ระดับดีเด่น องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ร่วมกับอีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน     และกรมการจัดหางาน

          นายแพทย์ปรีชา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรค ได้ให้ความสำคัญในการนำประเด็นสิทธิมนุษยชน เข้าไปอยู่ในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงหลักความเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ตีตรา คำนึงถึงกลุ่มเปราะบาง และนำมาจัดเรียงทำเป็นระบบ ซึ่งสอดแทรกประเด็นสิทธิมนุษยชนในทุกระดับการทำงาน โดยมีผู้ปฏิบัติงานที่อยู่เบื้องหน้าในการให้บริการประชาชน และผู้ที่ปฏิบัติงานที่อยู่เบื้องหลังคอยสร้างความเชื่อมโยงกับแผนงานในปี 2564 และแผนงานระยะยาว 20 ปี  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

**************************************

ข้อมูลจาก : กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค

วันที่ 25 กันยายน 2563


ข่าวสารอื่นๆ