สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 2/2564 "เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่"

 

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

ฉบับที่ 2/2564 ประจำสัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 10 - 16 ม.ค. 64)

 

          “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 64) มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ จำนวน 122,044 ราย เสียชีวิต 3 ราย พบว่าต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลังกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากสุดคือ แรกเกิด -4 ปี รองลงมา 5-14 ปี และ 15-24 ปี  ส่วนจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ พะเยา เชียงใหม่ หนองคาย ตามลำดับ   จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2563 มีรายงานการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสมทั้งหมด 28 เหตุการณ์ ใน 17 จังหวัด โดยเป็นการระบาดในโรงเรียน 13 เหตุการณ์ เรือนจำ 9 เหตุการณ์ และสถานที่ทำงาน 3 เหตุการณ์ และค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 เหตุการณ์”

          “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้ เนื่องจากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง แต่ในขณะนี้มีสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ร่วมด้วย จึงอาจพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับปี 2563 กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนระมัดระวังการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  และโรคโควิด 19  ไม่ควรเข้าไปในพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันหมู่มาก เช่น สถานศึกษา ที่ทำงานห้างสรรพสินค้า หรือการไปร่วมงานต่างๆ เช่น เทศกาลตรุษจีน หากมีความจำเป็นต้องเข้าร่วมงาน ควรมีการป้องกันตนเองเมื่อต้องเข้าไปในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันหมู่มาก โดยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล และไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนกลางส่วนตัว ดื่มน้ำ อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ดูแลร่างกายให้อบอุ่น ผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ได้แก่ ผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี หญิงมีครรภ์ ผู้มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และบุคลากรทางการแพทย์ ควรรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล หากมีอาการป่วยให้ไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 10 มกราคม 2564


ข่าวสารอื่นๆ