สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

ผู้แทนพระองค์ เชิญบัตรประทานพรและของประทานแก่กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสวันปีใหม่ 2564

 

เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าว

ผู้แทนพระองค์ เชิญบัตรประทานพรและของประทานแก่กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสวันปีใหม่ 2564

          วันนี้ (11 มกราคม 2564) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ นางศิราภรณ์ จิตต์กุศล ข้าหลวงผู้ใหญ่ในพระองค์ เชิญบัตรประทานพรและของประทาน แก่นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และแพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนคณะทำงานของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในโอกาสวันปีใหม่ 2564 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในการสนับสนุนพระภารกิจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพระดำริ ในฐานะทูตสันถวไมตรีในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNAIDS Goodwill Ambassador for HIV Prevention for Asia and the Pacific )

           ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนกิจกรรมและสานต่อความสำเร็จของโครงการในพระดำริฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี 2573   

*************************************

ข้อมูลจาก : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

วันที่ 11 มกราคม 2564


ข่าวสารอื่นๆ