สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เน้นย้ำสถานประกอบการ ร้านอาหาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด หลังตรวจพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการและกฎหมาย

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เน้นย้ำสถานประกอบการและร้านอาหาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด  รวมทั้งการห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19  และการห้ามจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังตรวจพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการและกฎหมาย

          วานนี้ (29 มกราคม 2564) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลงพื้นที่สถานประกอบการ ประเภทร้านอาหาร สวนอาหาร และตลาดนัดคนเดิน (Night Market)   ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการ เตรียมความพร้อมก่อนการผ่อนปรนมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ ร้านอาหาร ตลาด ตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และมาตรการห้ามโฆษณา และห้ามจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

           จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ พบว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ยังไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เท่าที่ควร โดยเฉพาะไม่จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างตามที่กำหนด อีกทั้งยังเปิดให้บริการนั่งรับประทานอาหารเกินกว่าเวลาที่ภาครัฐกำหนด ในส่วนลูกค้ายังไม่ให้ความร่วมมือในการสแกนเข้าออกร้านผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” รวมถึงยังพบการฝ่าฝืนจัดพื้นที่สูบบุหรี่ภายในบริเวณร้านอาหาร ไม่ติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ภายในบริเวณร้าน และทางร้านยังมีการให้บริการที่เขี่ยบุหรี่บนโต๊ะรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 43 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ทำให้มีลูกค้าสูบบุหรี่ภายในบริเวณร้านอาหาร ซึ่งกรณีสูบบุหรี่ขณะนั่งรับประทานอาหารภายในร้าน ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 42 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกฎหมายการกระทำผิดและดำเนินการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ผู้ประกอบการรับทราบและปฏิบัติให้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังพบการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กรณีจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตามมาตรา 30(3) และการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 32

          กรมควบคุมโรค จึงขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการทุกแห่ง และประชาชนผู้เข้าใช้สถานที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ เน้นการเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าผู้ใช้บริการ ไม่สูบบุหรี่ภายในพื้นที่สถานประกอบการ ร้านอาหาร และตลาด ซึ่งเป็นการลดโอกาสเสี่ยงในการได้รับและแพร่เชื้อโควิด 19 อีกวิธีหนึ่ง ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค  โทร. 02 590 3852

 

***********************************************

ข้อมูลจาก : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค

วันที่ 30 มกราคม 2564


ข่าวสารอื่นๆ