สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

สธ.มอบโล่ให้จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบดีเด่น 19 จว.

          วันนี้ (8 เมษายน 2564) ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลจังหวัดที่มีการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ภายหลังผ่อนปรนมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ดีเด่น จำนวน 19 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ ตราด บุรีรัมย์ ปทุมธานี พะเยา ภูเก็ต ระยอง สตูล สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ  

          ซึ่งในการมอบโล่รางวัลครั้งนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ที่เสียสละ ทุ่มเท ร่วมดำเนินภารกิจดูแลและยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนจากพิษภัยและอันตรายของการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท ซึ่งภารกิจดังกล่าวลำพังเพียงกระทรวงสาธารณสุขเพียงหน่วยงานเดียว ไม่อาจจะดำเนินการให้สำเร็จได้ หากแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทย ผ่านกลไกคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนและผลักดันทุกกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

          ดร.สาธิต กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกจังหวัดที่ได้รับรางวัลในวันนี้ รวมทั้งให้กำลังใจกับจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้ พร้อมทั้งขอให้คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัดทุกแห่งยึดมั่น ร่วมกันนำพาสังคมและประเทศไทยไปสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งผมในฐานะ ตัวแทนรัฐบาลขอยืนยันว่าจะสนับสนุนนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของประเทศไทยในทุกมิติ จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้คนไทยที่สูบบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ทุกประเภทลดลง คนสูบบุหรี่ต้องสามารถเข้าถึงบริการ เลิกบุหรี่แบบครบวงจร เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมีสุขภาพที่ดี ไม่ตกเป็นเหยื่อของสินค้าเสพติดและทำลายสุขภาพอีกต่อไป

 

*********************** 

ข้อมูลจาก : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค

วันที่ 8 เมษายน 2564


ข่าวสารอื่นๆ