สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศร้อน อาหารบูดเสียได้ง่าย อาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ แนะยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศร้อน ทำอาหารบูดเสียได้ง่าย ขอให้รับประทานอาหารและน้ำ โดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ หากมีอาการปวดท้องรุนแรง ถ่ายอุจจาระเป็นมูกหรือมีเลือดปน ควรพบแพทย์ทันที

          วันนี้ (11 มิถุนายน 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้อากาศร้อนทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง และโรคอาหารเป็นพิษ       หากรับประทานอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกหรือปรุงทิ้งไว้นานมากกว่า 2 ชั่วโมง โดยไม่ได้อุ่นร้อนให้ทั่วถึงก่อนรับประทาน ขณะนี้มีรายงานสถานการณ์ พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษในหลายจังหวัด จึงขอให้ประชาชนเลือกซื้อวัตถุดิบ   ที่สดสะอาดได้มาตรฐานมาปรุงอาหาร หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆ อาหารแบ่งทานหลายมื้อควรอุ่นร้อน         ให้ทั่วถึงก่อนรับประทาน เลือกบริโภคน้ำดื่ม น้ำแข็งที่สะอาดได้มาตรฐาน และปรุงอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อลดความเสี่ยง   ของการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว พยาธิฯ ซึ่งอาจทำให้ปวดท้อง ถ่ายเหลวตั้งแต่ 3 ครั้งต่อวัน อุจจาระมีเลือดปน คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ จนเกิดภาวะขาดน้ำ คอแห้ง ปากแห้ง ปัสสาวะน้อย ทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้

          จากรายงานของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วย 269,211 ราย เสียชีวิต 2 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ อายุแรกเกิด-4 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุมากกว่า 65 ปี และอายุ 25-34 ปี ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ อำนาจเจริญ มุกดาหาร จันทบุรี  เชียงราย และมหาสารคาม ตามลำดับ สำหรับสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 มิถุนายน 2564    พบผู้ป่วย 31,820 ราย เสียชีวิต 1 ราย กล่มอายุที่พบมากที่สุด คืออายุ 15-24 ปี รองลงมาอายุ 25-34 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 65 ปี ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ อุบลราชธานี มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เชียงราย และศรีสะเกษ ตามลำดับ

          กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชนให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” เลือกซื้อผักผลไม้ตามฤดูกาล เนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานและล้างวัตถุดิบให้สะอาดก่อนนำมาปรุงอาหาร ให้รับประทานภายใน 2 ชั่วโมงหลังปรุงสำเร็จ หลีกเลี่ยงการวางอาหาร ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง เพราะอาจทำให้แบคทีเรียก่อโรคเจริญเติบโตได้ ควรเก็บไว้ในตู้เย็น และอุ่นร้อนให้ทั่วถึงก่อนนำมารับประทานอีกครั้ง เลือกซื้อน้ำดื่มหรือน้ำแข็งที่สะอาดได้มาตรฐาน มีข้อความระบุว่า “น้ำแข็งใช้รับประทานได้” และมีเครื่องหมายอย. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำหรือสัมผัสสิ่งสกปรกควรแยกสำรับอาหารใช้ช้อนกลางส่วนตัวเมื่อรับประทานอาหารร่วมกัน สำหรับผู้ประกอบอาหารควรปรุงอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเตรียมและปรุงอาหารล้างวัตถุดิบและภาชนะอุปกรณ์ให้สะอาดควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมหมวกคลุมผม ไม่ปฏิบัติงานขณะป่วย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อลงสู่อาหาร    และน้ำไปยังผู้บริโภคได้

          นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติม สำหรับประชาชนที่มีอาการป่วยข้างต้น ให้ผู้ป่วยจิบนํ้าผสมสารละลายเกลือแร่ (ORS) บ่อยๆ เพื่อป้องกันการขาดนํ้า และควรรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

********************************

ข้อมูลจาก : กองโรคติดต่อทั่วไป/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 11 มิถุนายน 2564


ข่าวสารอื่นๆ