สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค มอบเกียรติบัตรเชิดชูความสำเร็จให้กับหน่วยงานในสังกัดที่มีผลงานดีเด่นด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค

          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมวัณโรค ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรค ภายใต้สถานการณ์ของโรคโควิด 19  และชี้แจงนโยบายการเร่งรัดการดำเนินงานวัณโรค รวมทั้งรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อยุติปัญหาวัณโรคของประเทศไทย โดยมีแพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการกองวัณโรค  แพทย์หญิงดารณี วิริยกิจจา ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค  พร้อมด้วยบุคลากรกองวัณโรค บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านวัณโรคของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

          กรมควบคุมโรค ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่มีผลงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค ตามนโยบายการยุติปัญหาวัณโรค ผ่านเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก  และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ห้องปฏิบัติการวัณโรค ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นมากที่สุด ด้านการตรวจวินิจฉัยวัณโรคด้วย Molecular technique และสามารถตรวจการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงได้ สอดคล้องตามนโยบายการยุติปัญหาวัณโรค ปีงบประมาณ 2564 และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายอิทธิเดช ไชยชนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ที่มีผลงานดีเด่นมากที่สุดด้านการเป็นผู้จัดการแผนงานวัณโรค Program manager (PM) ระดับเขต ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค ปีงบประมาณ 2564  ทั้งนี้ การมอบรางวัลดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคแล้ว ยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน สังคม และประชาชน ต่อไป

 

  *******************************

ข้อมูลจาก : กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

 วันที่ 4 ธันวาคม 2564


ข่าวสารอื่นๆ