สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 3/2565 "เตือนประชาชนช่วงนี้อาจมีการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ขอให้เพิ่มความระมัดระวังการขับขี่ เคารพกฎจราจร สวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง และที่สำคัญดื่มไม่ขับ"

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

ฉบับที่ 3/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 23 - 29 ม.ค. 65)

 

          “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (ThaiRSC) ของประเทศไทยปี 2564 พบว่ามีผู้บาดเจ็บ 879,940 ราย เสียชีวิต 13,425 ราย และจากการเฝ้าระวังในปี 2565 (1 ม.ค.- 20 ม.ค. 65) พบผู้บาดเจ็บ 52,459 ราย เสียชีวิต 898 ราย และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงสัปดาห์เดียวกัน (ในระหว่างวันที่ 9 - 15 มกราคม) ของปี 2565 และปี 2564 พบว่าในปี 2565 มีจำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และมีจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตสูงกว่า พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ จักรยานยนต์ (ร้อยละ 51.56) รองลงมาคือ รถยนต์ (ร้อยละ 48.44) และพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุทางถนนจำนวนหลายเหตุการณ์ ส่วนใหญ่เกิดจากรถบรรทุก และรถกระบะที่บรรทุกคนงาน และพืชผลทางการเกษตร ในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเฉพาะช่วงตอนเย็นเป็นช่วงเวลาที่พบอุบัติเหตุมาก ได้แก่ ช่วงเวลา 18.00 - 20.00 น. และช่วงเวลา 16.00 - 18.00 น.”

          “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต มีการบรรทุกพืชผลทางการเกษตร โดยยานพาหนะที่มีสภาพไม่ปลอดภัย และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังเป็นช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน ซึ่งประชาชนเดินทางไปซื้อข้าวของเครื่องใช้มากกว่าในช่วงเวลาปกติ โดยเฉพาะช่วงเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงควรระมัดระวังเพราะมีปริมาณรถสัญจรบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางโดยใช้ยานพาหนะในการบรรทุกคนงาน เกษตรกร และผลผลิตทางการเกษตร ดังนี้   1. ตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  2.การบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งคนงาน ควรมีปริมาณที่พอเหมาะ ไม่ควรบรรทุกน้ำหนักเกิน  3.คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่และโดยสาร เช่น คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัย  งดดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่และโดยสาร  ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ยานพาหนะ  4.เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็น (16.00 - 20.00 น.) ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น  5.ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามกฎจราจร  6.ผู้ขับขี่ควรดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง โดยการพักผ่อนอย่างเพียงพออย่างน้อย 6 - 8 ชั่วโมง และตรวจเช็คสุขภาพร่างกาย และโรคประจำตัว เช่น หัวใจ ความดัน เบาหวาน ลมชัก เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยงด้านร่างกายที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างขับขี่ยานพาหนะ  ทั้งนี้ หากพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนให้โทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพทันที 1669 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”                                      

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 25 มกราคม 2565


ข่าวสารอื่นๆ