สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเครือข่ายระดับกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2566

       วานนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2566) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเครือข่ายระดับกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “9 หน่วยงานร่วมใจ ต้านภัยแอลกอฮอล์”เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (2565-2570) ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการยกเลิกการกำกับดูแลเครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในกระทรวง และ Template งานคัดกรอง การบำบัดแบบสั้น และการติดตามผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระบบรายงาน 43 แฟ้ม อีกทั้งยังเห็นชอบให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการ ผ่านโครงการ 10 Package และสร้างสังคมปลอดภัยขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ผลักดันให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหารผ่านหลักสูตรการอบรม รวมถึงผลักดันให้หน่วยบริการสุขภาพ คัดกรองพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป เพื่อนำผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุราเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา พร้อมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้ อสม. เป็นองค์กร สร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

********************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

 


ข่าวสารอื่นๆ