สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค รณรงค์ World TB Day “ยุติวัณโรค เราทำได้” พร้อมเชิญชวนประชาชน ตรวจคัดกรองวัณโรค ฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

        วันนี้ (24 มีนาคม 2566) ที่ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ขึ้นกล่าวเนื่องในวันวัณโรคสากล ภายในงาน World TB Day Real Life for TB Management in Thailand รู้ทันวัณโรคในวันวัณโรคโลก เพื่อถ่ายทอดความรู้ในวันวัณโรคสากล ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคและผู้อำนวยการกองวัณโรค ร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน วัณโรคเข้าร่วม

          นายแพทย์ธเรศ กล่าวว่า สหพันธ์องค์กรต่อต้าน วัณโรคและโรคปอดนานาชาติ (IUATLD: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease) ได้เสนอให้กำหนดวันที่ 24 มีนาคมของทุกปีเป็นวันวัณโรคสากล (World TB Day) เพื่อย้ำเตือนให้ประชากรทั่วโลกตระหนักว่าวัณโรคยังคงระบาดและเป็นปัญหาทั่วโลก และในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้การรณรงค์ภายใต้แนวคิด “ยุติวัณโรค เราทำได้” (YES WE CAN END TB) โดยให้สถานบริการทุกแห่งจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส การให้ความรู้และให้คำปรึกษา เพื่อเร่งรัดค้นหาผู้ที่มีอาการ และรักษาให้หายขาด ลดการรังเกียจตีตรา และเลือกปฏิบัติผู้ป่วยสามารถกินยาและรักษาต่อเนื่องจนครบและหายขาดจากวัณโรคได้

         วัณโรค เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสามารถติดต่อได้ด้วยระบบทางเดินหายใจและติดต่อจากคนสู่คน พบได้ทั่วไปแต่จะพบมากที่สุดในกลุ่มเสี่ยงที่อยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปีที่สูบบุหรี่ หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังร่วมกับโรคเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวาน โรคไตเรื้อรังที่รับยากดภูมิคุ้มกันโรคปอดฝุ่นหิน ประชากรกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เช่น ชุมชนแออัด นักโทษในเรือนจำ สถานสงเคราะห์ บ้านพักคนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ใช้สารเสพติด แรงงานต่างด้าว

         นายแพทย์ธเรศ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรคได้ให้ความสำคัญกับปัญหาผู้ติดเชื้อวัณโรคมาโดยตลอด และในฐานะที่เป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยตรง มีแผนงานและกิจกรรมที่จะผลักดันขับเคลื่อนนโยบาย การดำเนินงานป้องกัน ดูแล รักษา ควบคุมวัณโรคของประเทศ เพื่อยุติปัญหาวัณโรคให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการระดับชาติ อันจะนำไปสู่เป้าหมาย “เมืองไทยปลอดวัณโรค เพื่อโลกปลอดวัณโรค” (TB-Free Thailand For TB-Free World)

         สำหรับการป้องกันวัณโรค ให้ประชาชนรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค ควรตรวจร่างกายโดยการเอกซเรย์ปอดอย่างน้อยปีละครั้ง หากมีผู้ป่วยวัณโรคในบ้านต้องให้รับประทานยาให้ครบถ้วนสม่ำเสมอทุกวัน พร้อมให้สมาชิกในครอบครัวไปตรวจคัดกรองการติดเชื้อเพื่อรับประทานยาป้องกัน และขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม หรือขอรับคำปรึกษาฟรีได้ที่สถานบริการสาธารณสุข/โรงพยาบาลของรัฐ ทุกแห่ง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

 

*****************************

ข้อมูลจาก : กองวัณโรค/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 24 มีนาคม 2566

 


ข่าวสารอื่นๆ