สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค ส่งเสริมการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โรคไข้หวัดใหญ่ ในสถานประกอบการพื้นที่กรุงเทพมหานคร

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุบัติใหม่ โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ พื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ สนับสนุน พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

          นพ.โสภณ เปิดเผยว่า โรคจากการประกอบอาชีพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรคจากตะกั่ว โรคจากฝุ่นซิลิกา โรคจากภาวะอับอากาศ โรคปอดจากแร่ใยหินแอสเบสตอส และโรคจากพิษของสารกำจัดศัตรูพืช เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อประชากรกลุ่มวัยทำงานและสถานประกอบการ ซึ่งกลุ่มวัยทำงานเป็นกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 500 แห่ง และมีสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด 3 โรคสำคัญ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรคจากฝุ่นซิลิกา โรคปอดจากแร่ใยหินแอสเบสตอส  และโรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว มากกว่า 200 แห่ง ดังนั้นการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค จากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการจึงมีความสำคัญ จะทำให้สถานประกอบการรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และดำเนินการกับสถานการณ์การเกิดโรคได้อย่างทันท่วงที สามารถลดการป่วยในกลุ่มวัยทำงานได้

          ด้าน นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้เชิญสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการดำเนินการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ อาทิ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 การตรวจสุขภาพและการเฝ้าระวังโรคตามปัจจัยเสี่ยง การจัดการโรคจากการประกอบอาชีพสำหรับสถานประกอบกิจการ และการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุบัติใหม่ และเชื้อก่อโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ในสถานประกอบการ ซึ่งการผลักดันให้เกิดการดำเนินการดังกล่าว เป็นกลไกสำคัญในการลดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงในการทำงาน ลดการสูญเสียหรือเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ

          ทั้งนี้ สถานประกอบการที่มีระบบและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจะทำให้สามารถดูแลลูกจ้าง ให้มีสุขภาพที่ดีและสามารถเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพที่ได้มาตรฐานทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถประกอบอาชีพได้ยาวนาน มีรายได้มั่นคง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

 *****************************

ข้อมูลจาก : สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 25 มีนาคม 2566


ข่าวสารอื่นๆ