สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สมาคมนักระบาดวิทยาภาคสนาม (นรส.) จัดเวทีวิชาการ แลกเปลี่ยนทัศนะและมุมมองการทำงานกับผู้ผลิตละครโทรทัศน์

         

          วันนี้ (14 กันยายน 2566) นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายกสมาคมนักระบาดวิทยาภาคสนาม (นรส.) ร่วมงานเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนทัศนะและมุมมองการทำงานกับผู้ผลิตละครโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่การทำงานและภารกิจของกรมควบคุมโรคให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค ประจำปี 2566 โดยกองโรคติดต่อทั่วไป

          นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้  จึงเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินงานจากหน่วยงานภายในสังกัดกรมควบคุมโรค ในภารกิจด้านระบาดวิทยาและจัดให้มีการทบทวนแผนงานโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสังเคราะห์นำเอาองค์ความรู้ที่ได้มาจัดทำและพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือการสื่อสารระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้   ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อสารมวลชน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและเผยแพร่ภารกิจด้านการป้องกันควบคุมโรคให้สาธารณชนได้รับรู้ อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป

          นอกจากนี้ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง 3 เอชดี) และผู้จัดละครโทรทัศน์ เรื่อง สืบลับหมอระบาด ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมนักระบาดวิทยาภาคสนาม หน่วยงานองค์กรที่ช่วยสนับสนุนเผยแพร่ภารกิจด้านการป้องกันควบคุมโรค การทำงานของบุคลากรด้านการสาธารณสุขในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรกรมควบคุมโรค โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของนักระบาดวิทยาภาคสนามให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและขยายความเข้าใจในเรื่องระบาดวิทยาและการป้องกันควบคุมโรคในประเทศอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ภารกิจด้านการป้องกันควบคุมโรคในรูปแบบของละครสร้างสรรค์สังคมได้อย่างน่าประทับใจ ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนในประเทศดีขึ้น

**************************

ข้อมูลจาก : กองโรคติดต่อทั่วไป /สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

                     วันที่ 14 กันยายน 2566


ข่าวสารอื่นๆ