สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายตรวจคัดกรองสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคในแรงงานข้ามชาติ ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พร้อมกับใช้เทคโนโลยีการจำลายม่านตา และการจดจำใบหน้า ในการลงทะเบียนติดตามการดูแลสุขภาพ

          เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ พุทธเถรวาทเมียนมาร์ ซอยบางขุนเทียน 14 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงาน บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นางลออ ตั้นเส้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน  และนางนิติรัตน์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง, สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ, สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย, สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม , สำนักงานเขตบางขุนเทียน , ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 42 ถนอม ทองสิมา และ อาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว (อสต.) บริษัท ADDA เขตบางขุนเทียน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมคัดกรองสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคในชุมชนแรงงานข้ามชาติ เขตบางขุนเทียน

          กรมควบคุมโรค โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ภายใต้การนำของนายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มอบหมายทีมงาน ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้กับแรงงานข้ามชาติ ได้แก่ ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน คัดกรองวัณโรคด้วยการเอกซเรย์ปอด ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และจ่ายยาป้องกันโรคเท้าช้างให้กับแรงงานข้ามชาติ โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 497 คน พร้อมกับเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ ด้วยการจำลายม่านตาและการจดจำใบหน้า ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 

          ทั้งนี้ เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของแรงงานข้ามชาติ โดยการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และจัดเก็บข้อมูลของแรงงานข้ามชาติด้วยระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเดินทางเข้ามาประกอบอาชีพภายในประเทศไทย

 

************************************************

ข้อมูลจาก : สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

 วันที่ 6 ธันวาคม 2566


ข่าวสารอื่นๆ