สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการตามแผนงานลดโรคกับโครงการแผนแม่บทฯภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) กรมควบคุมโรค

เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการตามแผนงานลดโรคกับโครงการแผนแม่บทฯภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) กรมควบคุมโรค แผนที่ 1.1-1.4 และ 5.1 วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร >> https://goo.gl/nFJkuu 


ข่าวสารอื่นๆ