กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

เป้าประสงค์

- ยกระดับการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
- ยกระดับสมรรถนะบุคลากรให้มีสมรรถนะสู่การป้องกันควบคุมโรคอย่างมืออาชีพ
- พัฒนาระบบนิเวศในการทำงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขความผูกพันและสุขภาวะองค์กรที่ดี