กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ค่านิยม

 • M : Mastery เป็นนายตนเองหมายถึง หมั่นฝึกฝนตนเองให้ทำในสิ่งที่ดี มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ คือ ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เวลาราชการ  เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ยึดประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมเป็นหูเป็นตา และไม่อดทนการทุจริต
  ทุกรูปแบบ และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ

  O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่หมายถึง สร้างสรรค์นวัตกรรม/คิดค้นสิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและ
  มีประสิทธิภาพ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ โดยมีแนวปฏิบัติ คือ ใส่ใจเรียนรู้ พัฒนาตนเอง
  ให้ทันโลก ทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

  P :People Centered ใส่ใจประชาชนหมายถึง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน
  โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชน โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” โดยมีแนวปฏิบัติ คือ บริการอย่างเท่าเทียม สะดวกสบาย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ และเป็นที่ไว้วางใจ ใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างประหยัด รู้คุณค่า เป็นตัวอย่างที่ดีในการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

  H :Humility ถ่อมตนอ่อนน้อมหมายถึง มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น
  ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยมีแนวปฏิบัติ คือ เปิดใจรับฟังความเห็นต่างอย่างเคารพและให้เกียรติ ธำรงสัมพันธภาพฉันท์พี่น้อง