กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

งานเงินเดือน

1. หลักเกณฑ์ และวิธีการเลื่อนเงินเดือน