กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ติดต่อกลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

ที่อยู่ เลขที่ 88/21 อาคาร 10 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซอยติวานนท์ 14

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

ติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์  02 590 3149

สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
>> ddc.ec@ddc.mail.go.th

วารสารควบคุมโรค 
>> ddc.journal@ddc.mail.go.th

บริหารวิจัย / งบประมาณการวิจัย 
>> planiremddc@hotmail.com

ประชาสัมพันธ์ / e-newsletter / ฝึกอบรม 
>> irem.hrd@ddc.mail.go.th

บริการวิชาการ 
>> irem.academic@ddc.mail.go.th

วิจัยประเมินเทคโนโลยี
>>dir.hta@ddc.mail.go.th

อื่นๆ 
>> irem.research@ddc.mail.go.th


ข่าวสารอื่นๆ