กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ติดต่อกลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

ที่อยู่ เลขที่ 88/21 อาคาร 10 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซอยติวานนท์ 14

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

ติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์  02 590 3149

สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
>> [email protected]

วารสารควบคุมโรค 
>> [email protected]

บริหารวิจัย / งบประมาณการวิจัย 
>> [email protected]

ประชาสัมพันธ์ / e-newsletter / ฝึกอบรม 
>> [email protected]

บริการวิชาการ 
>> [email protected]

วิจัยประเมินเทคโนโลยี
>>[email protected]

อื่นๆ 
>> [email protected]


ข่าวสารอื่นๆ