กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

แหล่งทุน แหล่งสืนค้นทางวิชาการ

แหล่งทุน แหล่งสืนค้นทางวิชาการ

 

 เมนู

คลังข้อมูลงานวิจัย กรงควบคุมโรค

ระเบียบ หลักเกณฑ์ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
    > เกณฑ์สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่

สนับสนุนการสืบค้นบทความวิชาการ

แหล่งทุน แหล่งสืบค้นทางวิชาการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

 


หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศ
 

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 http://www.nrct.go.th

 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 http://www.hsri.or.th

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 http://www.nstda.or.th

 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

 http://www.nvi.go.th

 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

 http://www.trc.or.th

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 http://www.thaihealth.or.th

 

แหล่งสืบค้นทางวิชาการ
 

Bibliographic databases       

•  PubMed (ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)
•  Cochrane Library (www.cochranelibrary.com)

*Restrict access

•  Scopus (scopus.com)
•  ISI web of science (isiknowledge.com)

 

Journal and other non-bibliographic database sources

•  BMC (www.biomedcentral.com)
•  ScienceDirect (sciencedirect.com)
•  Springer (springer.com/gp)
•  BMJ (bmj.com)
•  WILEY (http://onlinelibrary.wiley.com)

*Restrict access

•  CINAHL (https://search.ebscohost.com)
•  ProQuest (https://search.proquest.com/nahs/index)

 

ฐานข้อมูลในประเทศไทย

•  คลังข้อมูลงานวิจัยไทย วช. – Thai National Research Repository (TNRR) (www.tnrr.in.th)
•  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัย ของสถาบันอุดมศึกษา – ThaiLIS Digital Collection (TDC) (www.tdc.thailis.or.th/tdc)
•  ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online) (tci-thaijo.org)
•  ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. - Digital Research Information Center (DRIC) (www.dric.nrct.go.th)

 

อื่นๆ ที่น่าสนใจ

•  ลงทะเบียนงานวิจัยแบบทดลองทางคลินิก (clinicaltrials.in.th)
•  Chulalongkorn University Intellectual Repository (http://cuir.car.chula.ac.th/)
•  วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล/ List of e-Thesis By Faculty/Institute/College Mahidol University (li.mahidol.ac.th/e-thesis/list-e-thesis-tha.php)
•  คลังความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://kukr.lib.ku.ac.th/db/kukr)


ข่าวสารอื่นๆ