กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการที่สมัครรางวัล พชอ. ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจประเมินโครงการที่สมัครรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

  

  

 

*************************************

กลุ่มจัดการความรู้และพัฒนามาตรฐานวิชาการ

 


ข่าวสารอื่นๆ