กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองนวัตกรรมและวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

1.แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีการทบทวน

2.การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ

ประจำปีงบประมาณ 2565

► ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2565

                                     

          ♦ ประเภทข้าราชการ                 ♦ ประเภทพนักงานราชการ      


 

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2566

► ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2566

 

 

 

1. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน

 

 

 

 

 

1. ถอดบทเรียน (Lesson learned) ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


2. การเผยเเพร่องค์ความรู้ หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผน

 

 

 1.องค์กรมีการเผยเเพร่องค์ความรู้ หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผน ผ่านช่องทางต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2566

 

สรุปผลแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามคุณธรรมเป้าหมาย กองนวัตกรรมและวิจัย

 

 

 

 

 

โครงการอบรม พัฒนาสุขภาพจิตการทำงาน

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปฐมนิเทศบุลากรใหม่

 

ผลการวิเคราะห์แบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของกองนวัตกรรมและวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/DIR%20NEWS_ETHIC_DDC%20Good%20Guy.png

 

 


 

 
 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

Facebook กองนวัตกรรมนวัตกรรมและวิจัย