กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

อำนาจหน้าที่

อ้างอิงตามคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1895/2561 เรื่อง ตั้งกองนวัตกรรมและวิจัย  สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

1) พัฒนาระบบงานนวัตกรรมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างเครือข่ายนวัตกรรมและวิจัยเพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

2) ศึกษาวิจัย บริหารจัดการ พัฒนาระบบงานวิจัย พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานวิจัยและจริยธรรมงานวิจัยด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพของประเทศ

3) พัฒนาระบบงานจัดการความรู้ ประสานเครือข่ายคลังความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ จัดทำและพัฒนาระบบงานวารสารด้านการควบคุมโรค

4) พัฒนาระบบงานพิพิธภัณฑ์และงานจดหมายเหตุกรมควบคุมโรค ที่เชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์สาธารณสุขและการแพทย์ไทย

5) รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์ด้านวิชาการของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค และพัฒนาระบบงานคุณภาพและมาตรฐานงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพของหน่วยงานต่างๆ

6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย