กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

กรมควบคุมโรค ในฐานะกรมวิชาการที่มุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศและระดับนานาชาติได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย“การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม พัฒนายกระดับมาตรฐานด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการสร้างผลงานวิชาการที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการกองนวัตกรรมและวิจัยจึงได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ขึ้นเพื่อให้บุคลากรกรมควบคุมโรคสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ในการตรวจสอบการลักลอกทางวรรณกรรม คัดลอก และลอกเลียนผลงานวิชาการของผู้อื่น ได้อย่างถูกต้อง

ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://plag.grad.chula.ac.th/

  • นายอภิสิทธิ์ สนองค์
  • โทร. 02 590 3149
  • E-mail : [email protected]