กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

แหล่งทุนวิจัยที่เปิดรับข้อเสนอ

 

กองทุนดิจิทัล เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

yesกองทุนดิจิทัล เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
smileyตามกรอบนโยบาย 6 ด้าน ดังนี้smiley
1. Digital Agriculture "เกษตรเชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจิทัล"
2. Digital Manpower "การศึกษาของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล"
3. Digital Technology "เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนาคต"
4. Digital Health "Advanced eHealth"
5. Digital Government & Infrastructure "รัฐบาลดิจิทัล"
6. Digital Agenda "โครงการตามนโยบายเร่งด่วน"
mail โดยยื่นขอรับทุนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ http://www.shorturl.asia/AU8Va


enlightenedประกาศรับสมัครผู้รับทุนวิจัยของแพทยสภาenlightened

(กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)

yesข้อกำหนดของกองทุน

1. วัตถุประสงค์ต้องชัดเจน เป็นไปได้ เล็งเห็นถึงผล

2. ลักษณะของงานวิจัย

     - เป็นการคิดค้นแนวทางการรักษาใหม่ ๆ

     - คิดค้นกระบวนการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประเทศ

     - นำผลการวิจัยมาใช้ในทางการแพทย์ได้

     - ผลการวิจัยเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

     - ผลงานวิจัยต้องไม่เคยเผยแพร่มาก่อน

3. ระยะเวลาของโครงการวิจัย 1 ปี (ตามปีปฏิทิน) หรืออาจเกินกว่านั้นแล้วแต่กรณี

4. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนวิจัย

     - ต้องเป็นสมาชิกของแพทยสภาอย่างสมบูรณ์มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

     - ไม่จำกัดเพศและอายุ

     - เป็นผู้วิจัยเดี่ยวหรือคณะบุคคล

5. ผลการวิจัยเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของแพทยสภาและผู้วิจัย (ต้องนำผลการวิจัยไปรายงาน)

     - การประชุมวิชาการประจำปีของแพทยสภา

     - หรืองานประชุมระดับชาติ

     - หรือนานาชาติ

smileyเปิดรับผู้สมัครขอรับทุนวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 เวลา 16.30 น.

yesโดยมีงบประมาณของกองทุนในแต่ละปี จำนวน 2,000,000.- บาท

mailผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของแพทยสภา https://bit.ly/2SihPPR