กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

งานวิจัยมุ่งเป้า

โครงการวิจัยมุ่งเป้า

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตาม
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีเป้าประสงค์การวิจัยเพื่อให้หน่วยงานและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย
ที่มีทั้งคุณภาพ ปริมาณ และมุ่งเป้าสนองตอบต่อเป้าหมายและประเด็นเร่งด่วนของการพัฒนาประเทศ และภารกิจของ
หน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และการปฏิรูปประเทศ

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่
1) เร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการและบูรณาการความร่วมมือจากหลาย หน่วยงาน เพื่อมุ่งเป้าสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศและภารกิจของหน่วยงาน
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยตามกรอบวิจัยรายประเด็นและวิจัยท้าทายไทย ที่เป็นประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนของประเทศในปัจจุบัน หรือจะเกิดผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงของ ประเทศในอนาคต
3) เสริมสร้างสังคมวิจัยในระดับท้องถิ่นและชุมชนที่มีศักยภาพเข้มแข็งในการวิจัย และพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่

กรมควบคุมโรค วางเป้าหมายให้มีการผลิตโครงการวิจัยมุ่งเป้าอย่างน้อย 3 โครงการ ต่อปีงบประมาณ
ปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2565 มีโครงการวิจัยมุ่งเป้าอยู่ในกระบวนการทั้งสิ้น 8 โครงการ

การติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยมุ่งเป้า

 

ผู้ประสาน : จิตรลดา  จันทศิลา 

โทร. 0 2590 3149

E-mail : [email protected]