กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

บริการตรวจทานภาษาอังกฤษก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่

กองนวัตกรรมและวิจัย เปิดบริการวิชาการใหม่ "ตรวจทานภาษาอังกฤษก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่" 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อขอรับบริการได้ที่ นางสาวธีราพร  อินต๊ะวงศ์ และนายปิติภัทร  รามทอง
โทร. 02 590 3149
E-mail : [email protected]