กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

enlightenedศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ชื่อทุน ช่วงเวลาการขอรับทุน กรอบการวิจัย ประเด็นวิจัยของ กรมฯ

ทุนวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ  

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>> 

                                               

                                                                               


            

ก.ย. ถึง 30 พ.ย. 63 

สถานะ ปิดรับข้อเสนอโครงการ 

  1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามการทำงานการควบคุมยาสูบในพื้นที่และระดับจังหวัด
  2. การพัฒนาและผลักดันมาตรการทางด้านราคาและภาษียาสูบเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
  3. ระบาดวิทยาของบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่
  4. เฝ้าระวังกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบและป้องกันการแทรกแซงนโยบายรัฐด้านการควบคุมยาสูบ
  5. การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการบริโภคยาสูบ
  6. การเลิกบุหรี่
  7. การพัฒนากลไกทางกฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบ
  8. การประเมินผลกิจกรรมและมาตรการควบคุมยาสูบของประเทศ              

ประเด็นวิจัยของกรม ฯ ที่สอดคล้องกับกรอบการวิจัยของแหล่งทุน             

<< กลับหน้าหลัก  : หน้าถัดไป >>