กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยและวิชาการ
                          (Regular Research)
                          (Routine to Research: R2R)