กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผลิตภัณฑ์
เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 

1) ผลิตภัณฑ์วิชาการ
    1.1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผลิตภัณฑ์
เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (งานวิจัย)

            1.1.1) งานวิจัยทั่วไป : Regular research  
            1.1.2) งานวิจัยที่พัฒนาจากงานประจำ: Routine to Research (R2R) 


    1.2) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผลิตภัณฑ์
เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (งานนวัตกรรม)


    1.3) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผลิตภัณฑ์
เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (การถอดบทเรียน)


2) ผลิตภัณฑ์หลัก
    2.1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผลิตภัณฑ์
เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ผลิตภัณฑ์หลัก)