กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

รางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

เจตนารมณ์

เพื่อยกย่องเชิดชูความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ซึ่งมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเป็นการส่งต่อกำลังใจ
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคณะทำงานของโครงการ
รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เชิดชู ยกย่อง โครงการ พชอ./พชข. ซึ่งมีระบบบริหารจัดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ทำให้ลดโรคและภัยสุขภาพ

2. ขยายผลโครงการที่สำเร็จให้พื้นที่อื่น ๆ นำไปประยุกต์ใช้

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มจัดการความรู้และพัฒนามาตรฐานวิชาการ
กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0 2590 3253
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]