กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในระดับชาติและนานาชาติ