กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

ค่าเป้าหมายและผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 ไตรมาส 2

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ