กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

เอกสารประกอบการประชุมสื่อสาร (ร่าง) แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ กรมควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   ตามที่กรมควบคุมโรค โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้กำหนดจัดประชุมสื่อสารร่างแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ กรมควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวัน ที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล เพื่อ ให้การบริหารแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุ้มค่า สอดคล้องกับนโยบายหลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน

    จึงขอแจ้งเวียน เอกสารประกอบการประชุม  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม สามารถศึกษาเอกสารประกอบการประชุม ก่อนเข้าร่วมรับฟังการสื่อสารร่างแนวทางฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ต่อไป

 

Download : เอกสารประกอบการประชุมสื่อสาร (ร่าง) แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการฯ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ