กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

สธ. เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคให้เข้มข้นทุกพื้นที่

          กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกับเครือข่าย เพื่อป้องกันควบคุมวัณโรคให้เข้มข้นทุกพื้นที่ ทั้งในระดับเขตและระดับจังหวัด มุ่งเน้น “ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม” โดยเร่งรัดดำเนินการค้นหาผู้ป่วยและรักษาการติดเชื้อวัณโรคอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2562) ที่โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่าริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกับเครือข่าย ว่า ปัจจุบันวัณโรคยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศและนานาชาติ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศของโลก ที่มีปัญหาวัณโรค วัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี และวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูง ซึ่งประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญและตระหนักในปัญหาวัณโรคมาโดยตลอด และได้กำหนดแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564 มีเป้าประสงค์เพื่อลดอุบัติการณ์วัณโรคให้เหลือ 88 ต่อประชากรแสนคน เมื่อสิ้นปี 2564 โดยมุ่งเน้น “ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม”

          สำหรับมาตรการและกิจกรรมสำคัญเพื่อเป้าหมายการยุติวัณโรคในประเทศไทย โดยมี 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 (Search) เร่งรัดค้นหา และขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค และวัณโรคดื้อยา โดยเน้นคัดกรองด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกประชากรกลุ่มเสี่ยงและเข้าถึงยาก เร่งรัดการขึ้นทะเบียนและรายงานผู้ป่วยทุกรายในสถานพยาบาลทุกแห่งทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข  มาตรการที่ 2 (Detect) การตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วและได้มาตรฐาน โดยตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีที่รวดเร็วด้วยวิธีอณูชีววิทยา และตรวจทดสอบความไวต่อยาผู้ป่วยวัณโรคที่เสมหะพบ เชื้อทุกราย  มาตรการที่ 3 (Treat) การรักษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค วัณโรคดื้อยา วัณโรคดื้อยาหลายขนาน และวัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ตามมาตรฐานการควบคุมวัณโรคของประเทศไทย  และมาตรการที่ 4 (Prevent) การป้องกันวัณโรค โดยการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล ชุมชน และสถานที่แออัด รวมถึงการบริหารจัดการวัณโรคระยะแฝงด้วย

          ด้านแพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการกองวัณโรค กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในการประชุมเครือข่ายครั้งนี้เป็นการเร่งรัดดำเนินการยุติวัณโรคของประเทศ เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการสาธารณสุขให้เข้มข้นทุกพื้นที่ รวมทั้งเครือข่ายในการดำเนินงานการค้นหาผู้ป่วยและรักษาการติดเชื้อวัณโรค ให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการยุติวัณโรค เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย เภสัชกร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ผู้ประสานงานวัณโรคระดับเขตและระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่กองวัณโรค จำนวน 120 คน  จัดระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้ แนวทางการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

*****************************************

ข้อมูล : กองวัณโรค / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562


ข่าวสารอื่นๆ