กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

แนวทางและคู่มือปฏิบัติงาน โรคไข้เลือดออก, โรคมาลาเรีย, ไวรัสซิกา, ไข้ปวดข้อยุงลาย, โรคเท้าช้าง, กีฏวิทยา, เครื่องพ่นหมอกควัน, โครงการพระราชดำริมาลาเรีย และแนวทางการดำเนินงานกองฯ

 

โรคไข้เลือดออก


คู่มือและแนวทาง

แบบฟอร์ม

มาตราการและข้อสั่งการ

เอกสารการประชุม

 

โรคไข้มาลาเรีย

คู่มือแนะแนวทาง

มาลาเรียกองทุนโลก

คู่มือและแนวทาง

แบบฟอร์ม

สื่อดิจิทัล-การตรวจวินิจฉัยโรคไข้มาลาเรีย 

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา


คู่มือและแนวทาง

 

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

แนวทางและคู่มือ

 

โรคเท้าช้าง

คู่มือและแนวทาง

การควบคุมแมลงนำโรค


คู่มือและแนวทาง

 

โครงการพระราชดำริ

คู่มือและแนวทางโครงการพระราชดำริ 

เอกสาร

ผลการดำเนินงาน

รายชื่อสถานศึกษา

 

สื่อและแนวทางให้ความรู้สำหรับเด็กเรื่องโรคไข้มาลาเรีย

 

คู่มืองานวิจัยและห้องปฏิบัติการ 

 

โรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ

คู่มือและแนวทาง

 

แนวทางการทำงาน  กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

คู่มือและแนวทาง

แบบฟอร์ม


ข่าวสารอื่นๆ