กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
Responsive image
พันธกิจ

 

1. กำหนดและพัฒนามาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อการดำเนินงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. ขับเคลื่อนการดำเนินงานกำจัดและกวาดล้างโรคตามพันธะสัญญานานาชาติ

3. ศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการป้องกันควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

4. พัฒนาศักยภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนสู่เครือข่ายและประชาชน

5. พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน