กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
แพทย์หญิงสุชาดา เจียมศิริ

ผู้อำนวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

กลุ่มพัฒนางานวัคซีนพื้นฐาน
นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวธนาพร มานะดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพรนภา มักกะสัน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นายเลิศฤทธิ์ ลีลาธร

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาว ทิพวรรณ เฮมสอิ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวอภิญญา วิริยะบูรณะ

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มพัฒนางานวัคซีนใหม่
นางสาววรวรรณ กลิ่นสุภา

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวนพรัตน์ วิหารทอง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอมิตรา หน่อยศ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวกัญญรัตน์ สอนสมบูรณ์

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มประสานงานโครงการกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธะสัญญานานาชาติ
นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นายวิรัตน์ พลเลิศ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายชาติชาย แจ่มจำรัส

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจิราวรรณ เวฬุวณารักษ์

นักวิชาการสาธาณสุข

นางสาวณัชริกา จันทิชัย

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวทิวานนท์ สมนาม

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณัตภัทร์ ริมประนาม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ว่าที่ รต.หญิงณัฐวดี วงษ์นาศรี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

นางระพีพร ควรหัตถ์

พนักงานธุรการ 3

นางอำภาพร รอดรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสุนิสา หะสิตะพงษ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววัชรา รุ่งโรจน์

นักวิชาการพัสดุ

นายอนวัช รัศมิมัต

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นายอภิวัตต์ เปี่ยมจันทร์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกรรณิกา ทวีศักดิ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน(ข้าราชการบำนาญ)

กลุ่มบริหารจัดการวัคซีน
นายขัตติยะ อุตม์อ่าง

หัวหน้ากลุ่มฯ

เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวปิยะนาถ เชื้อนาค

เภสัชกรปฎิบัติการ

นายพัชรพล พวงสิงห์

เจ้าหน้าที่ประจำคลังวัคซีน