สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

การดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

yes ขั้นตอนที่ 1 

yes ขั้นตอนที่ 2

yes ขั้นตอนที่ 3

yes ขั้นตอนที่ 4

yes ขั้นตอนที่ 5

yes ขั้นตอนที่ 6

yes ขั้นตอนที่ 7

yes ขั้นตอนที่ 8

yes ขั้นตอนที่ 9

enlightened กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" enlightened