สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ห่วงใยสังคมสูงวัย แนะการป้องกันอุบัติเหตุหกล้มในห้องน้ำ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ห่วงใยสังคมสูงวัย แนะการป้องกันอุบัติเหตุหกล้มในห้องน้ำ

          นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ แนะนำวิธีการป้องกันและการจัดห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุให้ปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหกล้มในห้องน้ำ จากข้อมูลที่พบว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2565 นี้ โดยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 หรือสูงถึง 12 ล้านคน  และจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้คาดการณ์ว่าในปี 2580 จะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุประมาณ ร้อยละ 30 และจะพบผู้สูงอายุอยู่ลำพังหรืออยู่กับผู้สูงอายุด้วยกัน กว่าร้อยละ 30

           สถานการณ์ในประเทศไทยพบว่าในแต่ละปี กว่า 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุเกิดการพลัดตกหกล้ม สถานที่เกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มเกิดในบ้านมากที่สุด ร้อยละ 65 โดยเฉพาะในห้องน้ำ ร้อยละ 30 ซึ่งสาเหตุเกิดจากการลื่น สะดุด หรือก้าวพลาดบนพื้นระดับเดียวกัน ร้อยละ 61 และข้อมูลจากการสำรวจที่พักอาศัยพบว่า ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในบ้านที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่มีราวเกาะในห้องน้ำ และใช้ส้วมนั่งยอง เป็นต้น การพลัดตก   หกล้มในผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้ผู้สูงอายุที่พลัดตกหกล้มกลายเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ยากที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้ง ซึ่งส่งผลให้ทั้งผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชน จะต้องมีการบริหารจัดการดูแลเพิ่มขึ้น

          ข้อแนะนำสำหรับห้องน้ำผู้สูงอายุที่ปลอดภัย มีดังนี้

1) จัดห้องน้ำให้อยู่ติดกับห้องนอน ไม่ควรมีกลอนประตู

2) ทำประตูห้องน้ำให้เป็นบานเลื่อนแบบกว้างเพื่อที่ผู้สูงอายุจะได้เปิดปิดหรือเข้าออกได้อย่างสะดวก

3) มีแสงสว่างเพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืนให้ผู้สูงอายุมองเห็นได้ชัดเจน

4) พื้นเรียบเสมอกัน แบ่งพื้นที่เป็นส่วนแห้ง ส่วนเปียกปูด้วยวัสดุผิวหยาบและมีความหนืด หรือใช้แผ่นรองกันลื่น 

5) ใช้โถส้วมเป็นแบบชักโครกหรือแบบนั่งราบ และติดตั้งราวจับบริเวณโถส้วมและเก้าอี้นั่งอาบน้ำ

6) มีเก้าอี้นั่งอาบน้ำติดอยู่กับที่ มีพนักพิงและที่พักแขน

7) ติดตั้งกริ่งสัญญาณ เพื่อให้ผู้สูงอายุกดเรียกเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

           สคร.3 นครสวรรค์ ขอความร่วมมือจากชุมชนหรือเพื่อนบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่บริเวณใกล้เคียง ให้ช่วยกันดูแลถามไถ่ผู้สูงอายุที่อาจอยู่เพียงลำพัง และหากพบเห็นสิ่งผิดปกติขอให้รีบโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้าน หรือโทร 1669 ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร 1422    

********************************

จัดทำโดย : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2565


ข่าวสารอื่นๆ